Έως αύριο και μόνο ηλεκτρονικά η υποβολή ενστάσεων για εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

990

Μόνο ηλεκτρονικά και έως και αύριο, 17 Ιουλίου στις 24:00 μπορούν όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση για εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ. Η ένσταση υποβάλλεται με τη χρήση κωδικών TAXISNET της αιτούσας, δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση.

Συγκεκριμένα:

1. Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις αιτούσες μόνον ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.

2. Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις που αποστέλλονται με email ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

3. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Στην ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτικά η διαδικασία:

 Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με διαπιστευτήρια TAXISNET. Μετά την εξουσιοδότηση στον εξυπηρετητή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την προσπέλαση των στοιχείων σας που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, μεταφέρεστε σε οθόνη που αφορά την ένσταση.
 Επιλέξτε «Δημιουργία ένστασης».
1. Συμπληρώστε την αιτιολογία της ένστασης και πατήστε «Αποθήκευση» (υποχρεωτικό πεδίο)
2. Επισυνάψτε τα δικαιολογητικά της ένστασης (σε μορφή pdf).
 Επιλέξτε «Επισύναψη δικαιολογητικού»
1. Επιλέξτε το αρχείο του δικαιολογητικού από το δίσκο σας
2. Περιγράψτε τι είναι αυτό το δικαιολογητικό (π.χ . Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
3. Ολοκληρώστε την επισύναψη επιλέγοντας «Ανέβασμα του αρχείου που επιλέξατε στο διακομιστή της ΕΕΤΑΑ»
 Όταν ολοκληρώσετε την επισύναψη των δικαιολογητικών επιλέξτε «Υποβολή ένστασης». Με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης.
 Μετά την Υποβολή της ένστασης δεν έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία της. Μπορείτε μόνο να δημιουργήσετε συμπληρωματική ένσταση, με την ίδια διαδικασία. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμπληρωματικών ενστάσεων είναι 3.
 Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων λήγει στις 24:00 της 17/7/2019.
Οριστικά αποτελέσματα
Μετά την εξέταση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών ενστάσεων, θα καταρτιστούν οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ στις 21/7/2019.