Πώς μπορούν εκπρόσωποι φορέων και δημότες να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

1124

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Δημητρίου, Ελένη Καντζέλη, καλεί όλους τους φορείς και συλλόγους του δήμου αλλά και όσους δημότες επιθυμούν να δηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν τα χαρτιά τους για τη συμμετοχή τους στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης.

Η πρόσκληση της Προέδρου αναφέρει:

«Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι΄ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρόκειται να συγκροτηθεί  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την περίοδο  2019 – 2023.

Καλούνται

  • όλοι οι Φορείς και Σύλλογοι του Δήμου να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την περίοδο 2019 – 2023. Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η συμμετοχή του φορέα ή Συλλόγου θα πρέπει μαζί με τον ορισμό των εκπροσώπων τους να καταθέσουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους (καταστατικό του συλλόγου με την τυχόν τελευταία τροποποίησή του και πρακτικό συγκρότησης σε Σώμα του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου – για τα αθλητικά σωματεία επιπλέον αθλητική αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι φορείς και Σύλλογοι θα πρέπει να ορίσουν ένα μέλος μόνο ως τακτικό, χωρίς να ορίσουν και αναπληρωματικό, διότι δεν προβλέπεται απ’ τις ισχύουσες διατάξεις,  και
  • όσοι δημότες και δημότισσες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ως μέλη της, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και την Δευτέρα 14.10.2019
  • στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (2ος όροφος), αρμόδιοι υπάλληλοι  κ. Αικατερίνη Μαγγιώρου & κ. Αθανασία Λαζαράκη , διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 55 – Τ.Κ. 17343. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132007 714 ή
  • στο e–mail του Δήμου dad-may@dad.gr ή
  • στην ηλεκτρονική πλατφόρμα …ΕΔΩ (αφορά μόνο δημότες/τισσες και όχι φορείς).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δημότες υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία ορισμού της εν λόγω επιτροπής.»