Ο ΟΠΚΑΠ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης με παιδίατρο

1016

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την εκτέλεση του έργου «Ιατρική παρακολούθηση και ενημέρωση της ατομικής καρτέλας των νηπίων».

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π) Αγίου Δημητρίου Αττικής», που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Ιατρική παρακολούθηση και ενημέρωση της ατομικής καρτέλας των νηπίων». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση ΕΔΩ και η αίτηση ΕΔΩ!