Πέντε προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

447

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 4/2023), πέντε ατόμων, και συγκεκριμένα ενός ατόμου (ΤΕ Φυσικοθεραπείας) και 4 ατόμων (ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (protocol@dad.gr) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος, απευθύνοντάς τη στη “Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Ευαγγελίας Σαρακινιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 213 2007753).
► Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 16-12-2023.
► Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27-12-2023.