Προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής

1514

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Τμήμα Καθαριότητας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Στην προκήρυξη μπορούν να λάβουν μέρος υποψήφιοι που κατέχουν απολυτήριο λυκείου και όσοι επιλεγούν θα συνάψουμε με τον Δήμο σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), οκτάμηνης διάρκειας.

Η ειδικότητα που ζητείται στη νέα προκήρυξη του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι: ΔΕ Οδηγών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (protocol@dad.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος
    απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού
    υπόψη κας Ευαγγελίας Σαρακινιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 213 2007753)

Αναλυτικά η προκήρυξη