Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Κέντρο Διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική στέρηση

431
Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται για το “Κέντρο Διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση”

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Αττικής 2014-2020. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 02/09/2021, ώρα 15:00.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.