Στη Διαύγεια αναρτήθηκε ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το 2022

136

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2021, ψηφίστηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2022, αφού ελήφθησαν υπόψη προτάσεις των κοινωνικών φορέων και ομάδων, αλλά και των απλών πολιτών μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών διαβούλευσης, κατά τη σύνταξη των σχετικών προσχεδίων.

Όσον αφορά στον Προϋπολογισμό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκαν διεξοδικά τα δεδομένα και οι παράγοντες που διαμορφώνονται στο σημερινό περιβάλλον (διαχείριση πόρων, οικονομική κρίση, πολυνομία, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους, περικοπή πόρων, συνθήκες εκτάκτων αναγκών κ.ά.) και αποτυπώθηκαν στις εγγραφές εσόδων – εξόδων οι στόχοι που συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Η βελτίωση των υποδομών με έργα κατασκευής / επέκτασης /ανακαίνισης / επισκευής /συντήρησης
  • Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΣΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
  • Η επιδίωξη συνεργασιών για ανάπτυξη δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές επίπεδο
  • Η καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, αλλά και η διασφάλιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • Η ορθολογική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας
  • Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών (ευπαθών ομάδων) και την ενίσχυση της συνοχής της τοπικής κοινωνίας
  • Η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το τελικό ύψος του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, που ανέρχεται σε 39.221.425,35 €., υπερψηφίστηκε από 21 Δημοτικούς Συμβούλους και καταψηφίστηκε από 9.