Υπεγράφη η σύμβαση μελέτης του κολυμβητηρίου

1160

Υπογράφηκε  η σύμβαση εκπόνησης μελέτης του κολυμβητηρίου και του περιβάλλοντα κοινόχρηστου χώρου, στην περιοχή ΕΚΤΕΛ την Τετάρτη 22 Μαΐου μεταξύ της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Μαρίας Ανδρούτσου και σύμπραξης πέντε μελετητικών γραφείων.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε τέσσερις φάσεις και η κάθε φάση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

Α’ Φάση
α. Διαμόρφωση τεχνικού υπομνήματος
β. Τοπογραφική μελέτη (συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης ΡΓ, ΟΓ και όρων δόμησης από την αρμόδια ΥΔΟΜ).
γ. Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα
δ. Αρχιτεκτονική προμελέτη
ε. Ειδική Αρχιτεκτονική προμελέτη
στ. Στατική προμελέτη
ζ. Ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη
η. Φυτοτεχνική προμελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
θ. Τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου
ι. Φωτορεαλισμός στο χώρο

Β’ Φάση
α. Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη
β. Ειδική Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη
γ. Στατική οριστική μελέτη
δ. Ηλεκτρομηχανολογική οριστική μελέτη
ε. Φυτοτεχνική οριστική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
στ. Έκδοση των εγκρίσεων της παρ. 1.9 του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων
ζ. Έγκριση Άδειας Δόμησης
η. Έκδοση Άδειας Δόμησης

Γ’ Φάση 
α. Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής
β. Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής
γ. Στατική μελέτη εφαρμογής
δ. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής
ε. Φυτοτεχνική μελέτη εφαρμογής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

Δ’ Φάση
α. Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ
β. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης